BEKIJK ONZE NIEUWSTE AANBIEDINGEN | GRATIS VERZENDING VANAF € 75

Compex Algemene Voorwaarden

I – ALGEMEEN

Bestellingen van consumenten en bedrijven bij DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer is DJO Frankrijk (VAT: FR11353941586), Divisie Compex Sport. Tegenstrijdige voorwaarden van de koper worden tegengesproken; dit geldt ook in het geval van onvoorwaardelijke levering door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport met bewust zijn van tegenstrijdige voorwaarden van de klant.

 
II – ORDERS

Als de klant een bestelling wenst te plaatsen, moet hij zichzelf eerst identificeren. Daarvoor, zal een formulier, die ter beschikking is gesteld, moeten worden ingevuld, volgens de informatie die online is verstrekt, waar de nodige informatie voor identificatie en achternaam, voornaam , telefoonnummer, postadres en afleveradres kan worden ingevuld. Achteraf kan tot nadere informatie worden verzocht om de kwaliteit en de veiligheid van de levering te waarborgen.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat het product tijdelijk niet meer beschikbaar is, na bevestiging van de bestelling. In dit geval zal DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport de opdrachtgever zo spoedig informeren via e-mail of per koerier, over de genoemde vertraging van beschikbaarheid. De klant heeft dan de keuze van handhaving van zijn bestelling en wachten op de levering, of kan een annulering van de levering aanvragen. In het geval van annulering zal de opdrachtgever onmiddellijk worden terugbetaald.

Nadat de klant de aangeboden producten heeft gekozen, zal hij zijn bestelling bevestigen door te klikken op de "Bevestig order" knop, waardoor hij zich aan de algemene verkoopvoorwaarden commiteert en accepteert. Op dat moment is de bestelling geregistreerd en een ordernummer zal worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever en/of door de elektronische koerier. De opgenomen gegevens die DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport vormt een bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

 

III – WIJZIGING VAN PRODUCT

DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zal, op elk moment, de bevoegdheid hebben om eventuele wijzigingen, die nuttig lijken, in de producten aan te brengen, die zij op de markt brengen, in het bijzonder de materialen, accessoires, onderdelen en verbruiksgoederen (hierna "de producten"), zonder de verplichting om deze aanpassingen aan de producten, die al geleverd zijn, geleverd zullen worden of in bestelling staan, toe te passen.

 

IV – PRIJS – FACTURATIE – METHODEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De producten worden verkocht tegen de tarieven die van kracht zijn op de dag van de bestelling, verwerkt / weergegeven in de bijgevoegde tarief / schaal bij de aangeboden verkoopsvoorwaarden, indien nodig, met integratie van de kortingen en verminderingen, waarvan de koper kan profiteren.
Deze prijzen worden uitgedrukt in euro, alle belastingen inbegrepen. Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen van de producten exclusief verzendkosten.

Elke factuur die niet wordt betwist binnen de tien verzenddagen wordt geacht te zijn aanvaard.
De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en retouren.
Voor professionals dient de factuur binnen 30 dagen voldaan te zijn op het kantoor van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport. Deze betalingstermijnen zijn bindend.
Particulieren, consumenten, moeten de bestelling contant betalen, door overschrijving, cheque of bankkaart.

Elke vertraging in de betaling van een factuur van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport brengt zonder voorafgaande kennisgeving, de volgende juridische gevolgen met zich mee:

 • verbeurdverklaring van de termijnbetalingen en de onmiddellijke betaling van alle verschuldigde bedragen ondanks de eerder overeengekomen wijze van betaling,
 • opbouw van achterstalligheidsrente tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor haar meest recente herfinancieringsoperatie toegepast plus 10 procentpunten
 • de opeisbaarheid van een compensatie van 10% van de uitstaande schuld, die compensatie mag niet minder zijn dan € 40, betreffende de wettelijke vastgestelde straf voor de invorderingskosten
 • het recht van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport , Divisie Compex Sport om haar leveringen op te schorten en / of geheel of gedeeltelijk de huidige bestelling te annuleren
 • Eventuele vervroegse verrekening is onderworpen aan een korting van 0,5% per maand op voorhand. Alle prijzen zijn inclusief, met betrekking tot de producten, het aanleveren van een standaard verpakking voor het adequate vervoer van de gekozen middelen. Deze pakketten kunnen niet worden geretourneerd.
  Elke gedeeltelijke betaling zal in eerste instantie worden toegepast op de prijs van de reeds door de koper gekochte producten, dan naar de openstaande bedragen voor de langste periode.

  V -  EIGENDOMSVOORBEHOUD

  a) DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport heeft volledig eigendom van de verkochte producten totdat de volledige betaling is voldaan.
  b) Vanaf het moment van levering, aanvaardt de opdrachtgever, ondanks het feit dat DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport eigenaar blijft van de verkochte producten, de risico’s die de producten ondergaan of veroorzaken. Derhalve zijn de verzekeringen, op koste van de opdrachtgever en moet het de dekking van deze risico's bieden en een uitdrukkelijke verklaring bevatten dat DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport de product eigenaar is.
  c) In het geval dat de opdrachtgever één van de vervaldata niet in acht neemt of een van zijn verplichtingen schendt, kan DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport , onverminderd zijn rechten opeisen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, van onmiddellijke teruggave van het product op koste van de Opdrachtgever en annuleert alle of een deel van de verkoop in kwestie, in het bijzonder het deel dat niet is betaald.
  d) Naast zijn verplichting om het product op eigen kosten te retourneren, zal de klant zijn onderworpen aan de bepalingen van het bovenstaand artikel III ten opzichte van nalatigheid of in gebreke blijven van betaling.
  e) Als het product is gebruikt, zal DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport het recht hebben om een compenserende schadevergoeding op te eisen buiten de kosten van het mogelijke systeemherstel.
  f) De eventueel ontvangen voorschotten van de klant worden afgetrokken van de verschuldigde bedragen aan DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport die overeenstemming kunnen hebben met paragraaf d) en e) hierboven.
  g) DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport kan te allen tijde overgaan tot een inventarisatie van de onbetaalde producten die in het bezit zijn van de koper, ongeacht hun locatie.
  h) In het algemeen zal de koper ervoor zorgen dat de identificatie van de producten altijd mogelijk is. Van de Producten in voorraad zal worden aangenomen dat dat de Producten zijn die onbetaald zijn.

   
  VI -  LEVERING

  De producten worden geleverd "af magazijn DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba". De leveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid en in de volgorde waarin de orders werden ontvangen. De verkoper kan de bestelling uit voeren door middel van meerdere deelleveringen.
  Voor particulieren, consumenten, zal de levering worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen vanaf de bestelling door de aangewezen vervoerder door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba uitsluitend door directe levering van het bestelde product naar de aangekondigde bestemming of, in geval van afwezigheid, aan een andere persoon gemachtigd door de Klant.

  Het transport wordt uitgevoerd op risico van de klant en is verantwoordelijk voor alle controles op de levering met betrekking tot de staat van zijn goederen en het aantal goederen vermeld op de leveringsbon. De opdrachtgever dient na te gaan of het geleverde product goed functioneerd, in het bijzonder aandachtig lezen van de handleiding die hem is geleverd.
  Alle duidelijke gebreken of klachten moeten binnen de vastgestelde termijn van het artikel I. 133-3 van de Franse commerciële code bij de klantenservice van DJO Benelux bvba of DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of aan de vervoerder worden gemeld. De opdrachtgever heeft een termijn van 3 dagen na de levering om aan zijn klacht over de vervoerder te melden. In het geval van zichtbare gebreken, heeft de Opdrachtgever het recht op retour zoals aangeboden in de algemene verkoopvoorwaarden.

   
  VII -  DEADLINE

  De leveringstermijnen zijn een indicatie. Ze beginnen te lopen bij de aanvaarding van de bestelling door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba. De overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, vermindering of annulering van de bestelling. Alleen in het geval van een latere levering van meer dan zestig dagen kan de klant zijn bestelling annuleren en vragen om terugbetaling van de betaalde prijs aan DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba.

   
  VIII -  HERROEPINGSRECHT - VERZOEK TOT OMRUILING

  De Klant heeft een wachttijd van 14 dagen vanaf het moment van ontvangst van het geretourneerde Prouduct door de leverancier ten behoeve van omwisseling of terugbetaling op voorwaarde dat de producten worden teruggestuurd in hun originele verpakking en in een perfecte staat. Alle beslissingen over terugneming zoals het verzoek om terugbetaling of omwisseling moet worden gericht aan DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba. De klant ontvangt vervolgens een retournummer om op zijn pakket noteren. Zonder dit nummer kan het geretourneerde pakket niet worden geaccepteerd. De omwisseling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal worden verzorgd binnen 15 dagen na ontvangst van het pakket door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport , Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba en tevens de bevestiging van de perfecte staat van het geretourneerde product. Beschadigde, bevuilde of onvolledige artikelen zullen niet worden teruggenomen.

  Wanneer de verantwoordelijkheid van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba is vastgesteld, wordt alleen de prijs of het product worden terugbetaald. De "return" kosten zijn voor rekening van de klant die een beroep kan doen op de vervoerder van zijn keuze of DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba benaderen, om zijn reguliere vervoerder in te zetten.

  Ieder verzoek van omruiling om persoonlijke redenen zal volgens dezelfde werkwijze worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven, de "return" kosten zijn voor rekening van de klant.

   
  IX -  RETOUR

  Zonder afbreuk te doen aan de afspraken ten aanzien van de vervoerder, moeten vorderingen op zichtbare gebreken of op de non-conformiteit van het geleverde product schriftelijk worden geformuleerd aan DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba binnen acht dagen na levering.
  De koper dient de gebreken of onregelmatigheden te bewijzen. Hij onthoudt zich van het binnenhalen van een derde partij die niet overeengekomen is met DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba.
  Elke retour zal onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel X van de algemene verkoopvoorwaarden, in overeenstemming met de commerciële garantie, worden uitgevoerd.

   
  X -  GARANTIE

  Alle apparaten verkocht door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba worden geprobeerd en getest voorafgaand aan de levering.

  Onafhankelijk van de commerciële garantie hieronder, blijft DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba aansprakelijk voor gebreken van de conformiteit van het verkochte producten en aansprakelijk voor verborgen gebreken in de door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de garantie op verborgen gebreken omstandigheden. De verkoper is gebonden aan de garantie als gevolg van verborgen gebreken van het verkochte object dat niet meer geschikt is voor het beoogde gebruik, of die het gebruik ervan verslechterd, waardoor de koper het niet had willen aanschaffen of waarvoor hij een lagere prijs zou hebben geboden, als hij er vanaf wist. Elke juridische actie die voortvloeit uit het verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld binnen een periode van twee jaar vanaf het moment van de ontdekking van het gebrek. Als het defect als een verborgen gebrek wordt erkend, heeft de koper de keuze van het terugzending van het object met terugbetaling van de aankoopprijs of om het item te behouden en een gedeelte van de prijs, die zal worden beoordeeld door deskundigen, terug te ontvangen.

  Bovendien zal in overeenstemming met de inwilliging van garantie de verkoper gebonden zijn om een product te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en om te reageren op de gebreken in de naleving op het moment van levering. Hij zal ook reageren op de gebreken die voortvloeien uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer ze onder zijn verantwoordelijkheid in het contract zijn geplaatst of zijn uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid. Om te voldoen aan de opdracht moet het product:
  1° geschikt zijn voor eenzelfde gebruik als dat van het vergelijkbare product en, indien nodig:
  - overeenkomstig met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kwaliteiten aangeboden aan de koper in de vorm van een sample;
  - heeft het de kwaliteiten die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, door de producent of door zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
  2 ° of het beschikken van de kenmerken gedefinieerd door de partijen in onderlinge overeenstemming of geschikt is voor het door de koper gezochte speciale gebruik, wat is gemeld bij de leverancier en de leverancier heeft aanvaard. Maatregel die leidt tot de standaard voldoet verstrijkt twee jaar na de levering van het goed.

  Overeenstemming over de te volgen actie naar aanleiding van het defect vervalt twee jaar na levering van de goederen.

  Commerciële Garantie: Naast de wettelijke garantie hierboven, staat DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport , waarvan het adres is in Mouguerre (64990), Centre Européen de Frêt, 3 rue de Béthar, ook garant voor de verkochte producten onder de volgende voorwaarden en beperkingen:
  •    de duur van de garantie is afhankelijk van het aangekocht Product door de Klant; Deze duur is aangegeven, hetzij op de prijslijst of op de gepersonaliseerde prijsoffertes;
  •    garantie betekent "onderdelen en arbeidsloon". Om dit uit te voeren, moet de Klant contact opnemen met DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba klantenservice, die een retour nummer, de te volgen procedure en het reparatiecentrum zal doorgeven om het product in te sturen;
      transportkosten zijn ten laste van de opdrachtgever;
  •    DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of het reparatiecentrum zal de keuze maken tussen ofwel het doen van hun uiterste best om de storing in een redelijke termijn te verhelpen of om het product te vervangen voor een ander die vrij is van het genoteerde defect;
  •    DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport mag in geen geval zich gedwongen voelen om een betaling van enig bedrag te vragen, wat dan ook de redenen kunnen zijn, in het bijzonder, zonder beperkt te worden door tijdelijke vaste activa van het product, inmenging van het bedrijfsleven, het verlies van de bestellingen, lagere winst, operationele verlies, etc. en alle andere vorderingen van dezelfde aard.
  •    deze garantie is overeengekomen voor alle producten verkocht door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zonder territoriale beperkingen.

   
  XI -  UITSLUITING VAN GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

  DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport wijst alle garanties en alle verantwoordelijkheid van productschade (in het bijzonder: materialen, accessoires, perifere materialen en onderdelen) af in de volgende situaties:

  -    schade als gevolg van ongevallen of incidenten of niet-conforme aansluitingen of stroomvoorzieningen; • gebruik van het Product anders dan waar het voor ontworpen en vervaardigd is;
  -    veranderingen of ingrepen die niet zijn uitgevoerd door de speciale afdeling van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of zijn aangewezen vertegenwoordiger;
  -    het toevoegen of gebruik van onderdelen, componenten of accessoires die niet door DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zijn vervaardigd en / of verkocht of aanbevolen of waarvan de kwaliteit niet overeenstemt met deze producten;
  -    niet naleven van de instructies voor de montage, gebruik of onderhoud;
  -    modificaties, onderhoud of interventies die niet uitgevoerd zijn door de dienst van specialisten van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of de door haar aangewezen vertegenwoordigers.

  De verkoper sluit ook garantie uit voor zichtbare gebreken, waarvan de koper niet zal profiteren binnen de gestelde tijdperioden in de hierboven genoemde in de artikelen VII en X vanaf de ontvangst van het product.

  DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport wijst elke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door een product dat hij heeft verkocht af, wanneer:
  -    het product is gerepareerd, onderhouden of onderworpen aan een interventie door een onderneming of een derde partij die niet met DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of DJO Benelux bvba overeengekomen is geweest. 
  -    de defecten en verslechtering door natuurlijke slijtage of door een externe ongeluk of een wijziging, gebruik of behandeling van het product die niet is uitgevoerd of gespecificeerd door de leverancier, worden uitgesloten van enige vorm van garantie.

   
  XII -  OVERMACHT

  Het volgende wordt beschouwd als overmacht en ontdoet de leverancier van zijn verplichting tot levering en rechtvaardigt, naar keuze van de leverancier, ofwel een verlenging van de leveringstermijn of de volledige of gedeeltelijke intrekking van de opdracht:
  oorlog, oproer, brand, stakingen bij de verkoper, zijn leverancier of vervoerder waardoor het onmogelijk is om voorraden, of goederen in te kopen bij de leverancier; en meer algemeen elke oorzaak van onderbreking van levering waar de verkoper geen directe invloed heeft op interventie van de oplossing van de oorzaak.
  De leverancier moet de koper zoveel mogelijk informeren over bovenstaande situaties.

   
  XIII -  ONDERHOUD

  Elke professional die een medisch hulpmiddel gebruikt, moet er voor zorgen dat het onderhoud en de testen die daaraan zijn verbonden worden gerealiseerd volgens de wettelijke eisen. De gebruiksaanwijzing of de gerefereerde handleiding specificeert de onderhoudsvereisten gerelateerd aan het type van het gekochte product.

   
  XIV -  BESCHIKBAARHEID VAN ONMISBARE ONDERDELEN VOOR GEBRUIK VAN HET TOESTEL

  DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport is overeengekomen om aan goedgekeurde centra voor after-sales service de onmisbare onderdelen, ten behoeve van het gebruik met volledige veiligheid van het product, aan te leveren. De looptijd van deze voorziening is drie jaar vanaf de datum van de verkoop van het laatste apparaat van de serie. Het geldt ook voor onmisbare accessoires ten behoeve van het gebruik van het product, zoals elektroden en kabels.

   
  XV -  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – VERTROUWELIJKHEID

  De klant komt overeen alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten, merk- en industriële eigendomsrechten te respecteren. De intellectuele eigendomsrechten op documenten van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport en daarmee de website en alle gecreëerd elementen voor de site zijn het exclusieve eigendom van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport of van haar leveranciers, ze hebben geen licentie of enig recht, behalve die van raadpleging van de website. Reproductie van enig document gepubliceerd op de site is uitsluitend toegestaan voor de informatie ten behoeve van persoonlijk en privé-gebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën gerealiseerd voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Elke andere gebruikmaking zonder voorafgaande toestemming van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zal beschouwd worden als inbreuk en zal als dusdanig bestraft worden.

  De klant komt tevens overeen om niet de naam van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport en haar commerciële merken, logo's, beelden en foto's van haar producten voor promotionele doeleinden te gebruiken, in vorm van geschrift of gegevensverwerking, zonder schriftelijke toestemming van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport.
  Catalogi, documentatie of gepubliceerd materiaal in iedere vorm, van elke door de verkoper voorgelegd of verzonden blijft zijn volledige eigendom en kan terug worden genomen in het geval dat het gebruik ervan in strijd is met dat van de verkoper.

   

  XVI -  GESCHILLEN

  Eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen de opdrachtgever en DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport zijn de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar het hoofdkantoor van DJO Frankrijk, Divisie Compex Sport ligt, ondanks de introductie van derden of een aantal gedaagden.